senatorpatrickleahy_1140x450

Senator Patrick Leahy, D-Vt. (Archive, AP Photo/J. Scott Applewhite)

Senator Patrick Leahy, D-Vt. (Archive, AP Photo/J. Scott Applewhite)